Ayurveda Treatment Methods

A Guide Line To Ayurveda Treatments & Principles

#47 #പ്രണയികളുടെ_മനശ്ശാസ്ത്രം
Dr. 
Shahul Ameen എഴുതുന്നു ...

Part: 1

പ്രണയം എന്ന വിഷയം കാലങ്ങളായി എഴുത്തുകാരുടെയും തത്വചിന്തകരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയുമൊക്കെ വിശകലനങ്ങള്ക്കു വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രണയത്തിന്റെ സങ്കീര്ണതകളുടെ ഇഴപിരിച്ചറിയാന്താല്പര്യമുള്ളവര്ആധുനികമനശാസ്ത്രത്തിന് വിഷയത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രണയമെന്ന നാട്യത്തിലുള്ള ലൈംഗികപീഡനങ്ങളും ദാമ്പത്യങ്ങളിലെ മോഹഭംഗങ്ങളും സുലഭമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില്പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ അവബോധത്തിന് ചെറുതല്ലാത്ത പ്രസക്തിയുണ്ട്. തന്റെ പ്രണയസങ്കല്പങ്ങളില്പിഴവുകളുണ്ടോ, തനിക്കു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാര്ത്ഥസ്നേഹമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിവുകള്ലഭിക്കാന്പ്രണയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഉള്ക്കാഴ്ചകള്നമ്മെ സഹായിക്കും. പ്രണയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളെയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനസ്വഭാവങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മാവലോകനം വിഷയമാക്കിയ ഒട്ടനവധി പഠനങ്ങള്തരുന്ന പുത്തനറിവുകളെയും ഒന്നു പരിചയപ്പെടാം.
പ്രണയത്തിന് ഒരു നിര്വചനം

പ്രണയം കാറ്റിനെപ്പോലെയാണ്. കാണാനാവില്ല, അനുഭവിക്കാനേ പറ്റൂ.” - നിക്കോളാസ് സ്പാര്ക്ക്സ്

ലൈംഗികതയുള്ക്കൊള്ളുന്നതും പങ്കാളിയെ ആദര്ശവല്ക്കരിക്കുന്നതും തുടര്ന്നുകൊണ്ടുപോകാന്ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ ഏതൊരു തീക്ഷ്ണമായ ആകര്ഷണത്തെയും പ്രണയം എന്നു വിളിക്കാം.

സരളമായ നിര്വചനങ്ങള്ക്കു പിടികൊടുക്കാത്തത്ര കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഭാസം തന്നെയാണു പ്രണയം. സൂക്ഷ്മവിശദാംശങ്ങളില്ഏറെ വൈജാത്യങ്ങളുള്ള അനേകതരം ബന്ധങ്ങള്പ്രണയം എന്ന വിളിപ്പേരില്അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവയില്നിന്നും യഥാര്ത്ഥ പ്രണയത്തിനുള്ള വ്യതിരിക്തതകളെ ഉയര്ത്തിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജാന്കോവിയാക്ക്, ഫിഷര്എന്നീ ഗവേഷകര്മുന്നോട്ടുവെച്ച നിര്വചനത്തിനാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പൊതുസമ്മതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ നിഗമനത്തില്ലൈംഗികതയുള്ക്കൊള്ളുന്നതും പങ്കാളിയെ ആദര്ശവല്ക്കരിക്കുന്നതും തുടര്ന്നുകൊണ്ടുപോകാന്ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ ഏതൊരു തീക്ഷ്ണമായ ആകര്ഷണത്തെയും പ്രണയം എന്നു വിളിക്കാം. സൌഹൃദം, കാമാസക്തി, ക്ഷണികമായ വശീകരിക്കപ്പെടലുകള്തുടങ്ങിയവയില്നിന്ന്പ്രണയത്തെ വേര്തിരിച്ചു കാണിക്കാന് നിര്വചനത്തിനാവുന്നുണ്ട്.

പ്രണയം ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനു പിന്നില്

സൂചിക്ക് തുള വേണം. ഹൃദയത്തിന് പ്രണയവും” - സുഡാനിലെ ഒരു പഴമൊഴി

പ്രണയത്തിന് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളില്ഇത്ര പ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ചതെങ്ങനെ എന്നതിന് പരിണാമസംബന്ധിയായ പല വിശദീകരണങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. അവയെല്ലാം തന്നെവംശം കുറ്റിയറ്റു പോവില്ല എന്നുറപ്പു വരുത്താന്പ്രകൃതി നമ്മോടു കാണിച്ച ഒരു വേലത്തരമാണു പ്രണയംഎന്ന സോമര്സെറ്റ്മോമിന്റെ പ്രസ്താവനയെ ശരിവെക്കുന്നവയാണ്!

മറ്റു ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് പരാശ്രയം കൂടാതെ ജീവിക്കാനാവാന്കൂടുതല്കാലദൈര്ഘ്യം എടുക്കുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കള്ഇരുവരുടെയും സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും അവരുടെ ശരിയായ വളര്ച്ചക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ്. ഇത് ഉറപ്പുവരുത്താനായി നമ്മെയൊക്കെ ഏറെനാളത്തേക്ക് ഒരു പങ്കാളിയില്ത്തന്നെ ആകൃഷ്ടരാക്കി നിര്ത്താന്പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ ഒരു സൂത്രവിദ്യയാവാം പ്രണയം എന്നൊരു വാദമുണ്ട്. കുത്തഴിഞ്ഞ ലൈംഗികജീവിതം പകരംതരുന്ന ഗുഹ്യരോഗങ്ങള്പ്രജനനശേഷി കുറയാനും ഭ്രൂണത്തിന് ക്ഷതങ്ങളേല്ക്കാനും പ്രസവം ക്ലേശകരമാവാനുമൊക്കെ ഇടയാക്കുകയും അതു വഴി വംശപ്പെരുപ്പത്തിന് വിഘാതങ്ങള്സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതും പ്രണയത്തിന്റെ ആവിര്ഭാവത്തിലേക്കു നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മുടെ തലച്ചോറുകള്അമിതസംയമനം കൈക്കൊണ്ട് പ്രത്യുല്പാദനചോദനകള്ക്ക് കടിഞ്ഞാണിടുന്നത് തടയുക എന്നതും പ്രണയത്തിന്റെ അവതാരോദ്ദേശങ്ങളില്ഒന്നാവാം.

പരിണാമപ്രക്രിയ പ്രണയത്തെ യുക്തിക്കു നിരക്കാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസമാക്കിത്തീര്ത്തതും ദീര്ഘദൃഷ്ടിയോടെത്തന്നെയാവാം. യുക്ത്യാനുസൃതമായി മാത്രം തന്റെ പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാള്അതേ യുക്തിക്ക് കൂടുതല്നല്ലതെന്നു തോന്നുന്ന മറ്റൊരാളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോള്ആദ്യപങ്കാളിയെ കയ്യൊഴിഞ്ഞേക്കാമല്ലോ. ദീര്ഘകാലബന്ധങ്ങളുടെ ഉന്മൂലനത്തിനു കളമൊരുക്കിയേക്കാവുന്ന അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ മുളയിലേ നുള്ളിക്കളയാനാവാം പ്രകൃതി യുക്തിരഹിതമായ പ്രണയത്തെ രംഗത്തിറക്കിയത്.
അമ്മമാര്പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ നെഞ്ചോടണക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ആശ്ലേഷിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോള് കുട്ടികള്തങ്ങള്ഭ്രൂണാവസ്ഥയില്ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാതൃഹൃദയത്തിന്റെ താളം വീണ്ടും കേള്ക്കുകയും അതുവഴി ഗര്ഭപാത്രത്തിനുള്ളില്അനുഭവിച്ച കടുത്ത സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്മിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേ സുരക്ഷിതത്വത്തെയാണ് നാം പ്രണയഭാജനങ്ങളുടെ ചുംബനങ്ങളിലും ആലിംഗനങ്ങളിലുമൊക്കെ നമ്മളറിയാതെ തേടുന്നത് എന്നാണ് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡെസ്മണ്ട് മോറിസിന്റെ അനുമാനം.
പ്രണയം വേവാന്മൂന്ന്അടുപ്പുകല്ലുകള്

പ്രണയത്തിന് അവസരം കിട്ടാതെ പോകുന്നവര്ക്കു നല്കപ്പെടുന്ന സമാശ്വാസ സമ്മാനമാണ് ലൈംഗികസുഖം.” - ഗബ്രിയേല്ഗാര്സ്യാ മാര്ക്വേസ്

ഐകമത്യം, കാമം, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന്അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളാണ് പ്രണയത്തിനുള്ളത്.

പ്രണയത്തിന്റെ ചേരുവകള്എന്തൊക്കെ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പല വീക്ഷണങ്ങള്നിലവിലുണ്ട്. ഇതില്ഏറ്റവും സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് റോബര്ട്ട് സ്റ്റേണ്ബര്ഗ് എന്ന മനശാസ്ത്രജ്ഞന്അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തത്തിനാണ്‌. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്ഐകമത്യം, കാമം, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന്അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളാണ് പ്രണയത്തിനുള്ളത്. ‘ഐകമത്യംബന്ധത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണത, മനസ്സുകള്തമ്മിലുള്ള ഇഴയടുപ്പം തുടങ്ങിയ വൈകാരികഘടകങ്ങളെയും, ‘കാമംശാരീരികസാമീപ്യത്തിനും ലൈംഗികസംസര്ഗത്തിനുമുള്ള ചോദനകളെയും, ‘പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതതാന്ഇന്നയാളെ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട്, ബന്ധം നിലനിര്ത്താന്ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള തീരുമാനങ്ങളെയുമാണ് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇതില്ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു ബന്ധത്തില്സന്നിഹിതമായിട്ടുള്ളത് എന്നു പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് ബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയാം. ചില ബന്ധങ്ങളില്ഇവയില്ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം മാത്രമാവാം സന്നിവേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്‌. മിക്ക സൗഹൃദങ്ങളും ഐകമത്യം മാത്രം ഉള്ക്കൊള്ളുന്നവയാണ്. ‘ആദ്യദര്ശനത്തിലെ പ്രണയങ്ങള്പലതും കാമം മാത്രം പേറുന്നവയുമാണ്. അറേഞ്ച്ഡ് വിവാഹങ്ങളുടെ ആദ്യനാളുകളില്നവദമ്പതികളുടെ അടുത്തിടപെടലുകള്പലപ്പോഴും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയില്മാത്രം അധിഷ്ഠിതമാവാം. വര്ഷങ്ങളായി ഒന്നിച്ചുകഴിയുന്ന ഭാര്യാഭര്ത്താക്കന്മാര്ക്കിടയിലും ചിലപ്പോള്കാമവും മറ്റു വികാരങ്ങളുമൊക്കെ എരിഞ്ഞുതീര്ന്ന് പല കാരണങ്ങളാല്തൂത്തെറിയാനാവാതെ കിടക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത മാത്രമാവാം ബാക്കിനില്ക്കുന്നത്.

ഇനിയും ചില ബന്ധങ്ങളില്ഏതെങ്കിലും രണ്ടു ഘടകങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാവാം. ഐകമത്യവും കാമവും മാത്രമുള്ള അടുപ്പങ്ങളെ വൈകാരികപ്രണയങ്ങള്എന്നു വിളിക്കാം. പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത തൊട്ടുതീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ പല കാമ്പസ്പ്രേമങ്ങളെയും ഗണത്തില്പ്പെടുത്താം. കാമവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും മാത്രമുള്ള സംബന്ധങ്ങള്മൂഢപ്രണയങ്ങള്എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. മാനസികൈക്യം പരിഗണിക്കാതെ കേവലം ലൈംഗികാഭിനിവേഷം മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് ഒന്നിച്ചുകഴിയാന്തീരുമാനിക്കുന്നവര്ഇക്കൂട്ടത്തില്പ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ബന്ധങ്ങള്ഏറെനാള്നിലനില്ക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത തുച്ഛമാണ്. ലൈംഗികാകര്ഷണം തേഞ്ഞുമാഞ്ഞുപോയ ദീര്ഘകാലദാമ്പത്യങ്ങള്ഐകമത്യവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും മാത്രമുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

മൂന്നു ഘടകങ്ങളും ഒരുപോലെ ഒത്തിണങ്ങുമ്പോള്മാത്രമാണ് മിക്കവരും ഒരുപാടു മോഹിക്കുന്ന സമ്പൂര്ണപ്രണയം സംജാതമാകുന്നത്. മുകളില്പറഞ്ഞ നാനാതരം ബന്ധങ്ങളില്ഏതിനേക്കാളും തീവ്രതയും ഈടുറപ്പും സമ്പൂര്ണപ്രണയങ്ങള്ക്ക് കൈവശമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല്ഇത്തരം പ്രണയങ്ങള്നേടിയെടുക്കുന്നതും നിലനിര്ത്തിക്കൊണ്ടു പോവുന്നതും ക്ലേശകരമാണെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ അപൂര്വമാണെന്നും സ്റ്റേണ്ബര്ഗ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഓരോ ഹൃദയത്തിലും ഓരോ പ്രണയകഥകള്

വസന്തം ചെറിമരങ്ങളോടു ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നിന്നോടു ചെയ്യണം.” - പാബ്ലോ നെരൂദ

കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടുള്ള നല്ലതും ചീത്തയുമായ അനുഭവങ്ങള്നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ച്ചുമരുകളില്പ്രണയത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല ധാരണകളും കോറിയിടുന്നുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും തൊട്ട് അയല്പക്കങ്ങളിലെ രഹസ്യബാന്ധവങ്ങളും കുളിക്കടവുകളിലെ ചര്ച്ചകളും വരെ എന്താണു പ്രണയമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉള്ക്കാഴ്ചകള്നമുക്ക് പകര്ന്നു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈയനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെയുള്ളില്പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കഥകള്രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നും, അവിടുന്നങ്ങോട്ട് കഥകള്ക്കനുസൃതമായ പ്രണയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും നാം തേടുന്നത് എന്നും സ്റ്റേണ്ബര്ഗിന്റെ തന്നെ ഒരു ഉപസിദ്ധാന്തം പറയുന്നു.
ചില പ്രമേയങ്ങള്പലരുടെയും കഥകളില്ആവര്ത്തിച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന്പഠനങ്ങള്രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. “പ്രണയം രഹസ്യാത്മകമായിരിക്കണം; തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്ഒരിക്കലും മുഴുവനായി വെളിപ്പെടുത്തിപ്പോവരുത്.”, “ഞങ്ങള്ക്കിടയില്എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നത് മനസ്സിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ കുറിച്ചുവെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.”, “കാര്യങ്ങള്അതിന്റേതായ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളോടെ ചെയ്താല്മാത്രമേ ഒരു ബന്ധം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. ചെറിയ പിഴവുകള്പോലും പ്രേമത്തെ തകര്ത്തു കളഞ്ഞേക്കാം.” തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ചില പ്രമേയങ്ങള്ബന്ധങ്ങളെ സുദൃഢമാക്കുമ്പോള്വേറെ ചിലവ അസ്വാരസ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഉല്പ്രേരകങ്ങളായി വര്ത്തിച്ചേക്കാം. രണ്ടുപേരുടെയും ഉള്ക്കഥകള്തമ്മില്നല്ല ചേര്ച്ചയുണ്ടാവുന്നത് ബന്ധത്തിന്റെ വിജയത്തെ സഹായിക്കും. “എന്റെ കഥയനുശാസിക്കുന്ന പ്രണയമാണ് ഉല്കൃഷ്ടംഎന്ന മുന്വിധി പങ്കാളിക്കോ നമുക്കു തന്നെയോ പ്രസ്തുതസങ്കല്പങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി വര്ത്തിക്കാനാവാതെ പോയാല്അത് വല്ലാത്ത ന്യൂനതയാണെന്ന അനുമാനത്തിനു വഴിവെച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ മനസ്സില്ഇങ്ങനെച്ചില കഥകള്കുടികൊള്ളുന്ന വിവരം നാം പോലും അറിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യാം.
പ്രണയാഗ്നിയുടെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങള്

നിമിഷങ്ങള്എത്രയെണ്ണമുണ്ടോ, അത്രതന്നെ തരം പ്രണയങ്ങളുമുണ്ട്.” - ജെയ്ന്ഓസ്റ്റന്

വികാരതീവ്രം, സാനുകമ്പം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുതരം പ്രണയബന്ധങ്ങളുണ്ട്.

എലൈന്ഹാറ്റ്ഫീല്ഡ് എന്ന മനശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ വീക്ഷണത്തില്വികാരതീവ്രം, സാനുകമ്പം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുതരം പ്രണയബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഭാവതീക്ഷ്ണത, ലൈംഗികാകര്ഷണം, പങ്കാളിയുടെ സാമീപ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശാരീരിക ഉണര്വ്, ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനിതരമായ ഉത്ക്കണ്ഠ തുടങ്ങിയവയാണ് വികാരതീവ്രബന്ധങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രകള്‍. വികാരതീവ്രത ക്ഷണഭംഗുരമായിരിക്കുമെന്നും ഏകദേശം ഒരാറുമാസം തൊട്ട് പരാമാവധി അഞ്ചു വര്ഷം വരെയൊക്കെയേ നിലനില്ക്കൂ എന്നും തന്റെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്ഹാറ്റ്ഫീല്ഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വികാരതീവ്രപ്രണയം വളരെയേറെ സമയവും ഊര്ജവും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നതും അത് ഏറെനാള്നിലനില്ക്കുന്നത് പങ്കാളികളുടെ മനസ്വൈര്യത്തിനും കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതടക്കമുള്ള മറ്റുത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ശരിയായ നിര്വഹണത്തിനും ഹാനികരമായേക്കാമെന്നതും കൊണ്ടാവാം പ്രകൃതി അതിനെ പതിയെപ്പതിയെ കെടുത്തിക്കളയുന്നത്.

കാര്യങ്ങള്നേരേചൊവ്വേ നീങ്ങുകയാണെങ്കില്കാലക്രമത്തില്വികാരതീവ്രപ്രണയം കൂടുതല്ചിരസ്ഥായിയായ സാനുകമ്പപ്രണയത്തിനു വഴിമാറുകയാണ് ചെയ്യുക. പരസ്പരബഹുമാനം, നല്ല മാനസികൈക്യം, പങ്കാളിയിലുള്ള അതിരറ്റ വിശ്വാസം, തക്കയളവിലുള്ള പരസ്പരാശ്രിതത്വം തുടങ്ങിയവയാണ് സാനുകമ്പപ്രണയങ്ങളില്മുന്പന്തിയില്നില്ക്കുക.

വികാരതീവ്രതയുടെ ഗാംഭീര്യത്തോടൊപ്പം സാനുകമ്പബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢതയും സുരക്ഷിതത്വവും കൂടി എക്കാലവും ഒരുമിച്ചനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാന്പലരും വ്യാമോഹിച്ചേക്കാമെങ്കിലും അത് അപൂര്വമായേ സാദ്ധ്യമാവാറുള്ളൂ.
ആരോടാണു നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പോവുന്നത്?

കമിതാക്കള്ഒരു നാള്പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവരിരുവരും എക്കാലവും മറ്റേയാളെ ഉള്ളില്പ്പേറുന്നുണ്ടായിരുന്നു.” - ജലാലുദ്ദീന്റൂമി

എങ്ങനെയുള്ളവരോടാണ് നാം വശംവദരായിപ്പോവുന്നത് എന്നന്വേഷിച്ച ഗവേഷകര്പരിണാമസിദ്ധാന്തവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ചില വിശദീകരണങ്ങളില്എത്തിച്ചേര്ന്നിട്ടുണ്ട്. രൂപഭംഗി, മുഖത്തിന്റെ ഇടതും വലതും ഭാഗങ്ങള്തമ്മിലുള്ള അനുപാതപ്പൊരുത്തം എന്നീ പൊതുവെ വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങള്രണ്ടും നല്ല ജീനുകളുടെ ബഹിര്സ്ഫുരണങ്ങളാണെന്നും വിശേഷതകളുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക വഴി ഭാവിതലമുറകള്ക്ക് നല്ല ജനിതകഘടന ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുമാണ് വിദഗ്ദ്ധമതം. സ്ത്രീസൌന്ദര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി വാഴ്ത്തപ്പെടാറുള്ള മൃദുവായ ചര്മം, തിളക്കമാര്ന്ന നീണ്ട മുടി, ഒതുങ്ങിയ അരക്കെട്ട്, നിറഞ്ഞ മാറിടം തുടങ്ങിയവ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പ്രത്യുല്പാദനക്ഷമതയുടെയും വ്യംഗ്യസൂചനകള്കൂടിയാണ്.

ആകാരത്തിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും പെരുമാറ്റരീതികളിലും നമ്മോടോ മാതാപിതാക്കളോടോ സദൃശരായവരോട് നമുക്ക് കൂടുതല്ആകര്ഷണം തോന്നാം. ബുദ്ധിശക്തി, ഉയരം, സംഭാഷണപാടവം തുടങ്ങിയവയില്നമ്മോടടുത്തു നില്ക്കുന്നവര്ക്കും നാം മുന്ഗണന കൊടുത്തേക്കാം. ഇങ്ങിനെയുള്ളവരെ വരിക്കുക വഴി പങ്കാളിയുമായുള്ള ജനിതകസാദൃശ്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മള്ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഗര്ഭങ്ങള്അലസിത്തീരാനുള്ള സാദ്ധ്യത കുറയാനും ആരോഗ്യപൂര്ണരായ സന്തതികളുടെ ജനനത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്.

നിരന്തരം കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോടും ഇടക്കിടെ ഇടപഴകുന്നവരോടും തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുകയോ ജോലിക്കിരിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നവരോടും നമുക്ക് താല്പര്യം ജനിക്കാനും നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന ഒറ്റക്കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കൊരാളോട് മനച്ചായ്^വു തോന്നാനും സാദ്ധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പല പഠനങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നാം കൊതിക്കുന്ന, എന്നാല്നമുക്ക് കൈവരിക്കാന്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചില ഗുണങ്ങള്കൈവശമുള്ളവരോടും നമുക്ക് പ്രതിപത്തി തോന്നാം. എന്നാല് രീതിയില്പരസ്പരപൂരകങ്ങളായി വര്ത്തിക്കുന്ന ദമ്പതികള്കൂടുതല്സംതൃപ്തരാണ് എന്ന്ചില പഠനങ്ങള്സൂചിപ്പിക്കുമ്പോള്ഇത്തരം ബന്ധങ്ങള്ക്ക് സമാനതയിലധിഷ്ഠിതമായ ദാമ്പത്യങ്ങളെക്കാള്ആയുസ്സ് കുറവാണ് എന്നൊരു മറുവാദവും നിലവിലുണ്ട്.
ആണ്പ്രണയങ്ങളും പെണ്പ്രണയങ്ങളും

ഓരോ ആണും തന്റെ പെണ്ണിന്റെ ആദ്യകാമുകനായിരിക്കാന്ആശിക്കുന്നു. സ്ത്രീകള്മോഹിക്കുന്നതോ, തന്റെയാളുടെ അവസാനകാമുകിയാവാനും.” - ജെന്നിഫര്വില്കിന്സണ്

പുരുഷന്മാര്കാമപൂര്ത്തിക്കായി പ്രേമം നടിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത കൂടുതലുള്ളപ്പോള്സ്ത്രീകള്പ്രണയപ്രാപ്തിക്കു വേണ്ടി ലൈംഗികതയെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതയാണു കൂടുതല്‍.

പങ്കാളികള്ക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാമാനദണ്ഡങ്ങളിലും പ്രണയത്തോടുള്ള മറ്റു സമീപനങ്ങളിലും സ്ത്രീപുരുഷന്മാര്തമ്മില്വലിയ അന്തരങ്ങളുണ്ട്. ഗര്ഭത്തിന്റെയും പ്രസവത്തിന്റെയും പീഢകള്സഹിക്കേണ്ടതും കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ മുഖ്യഉത്തരവാദിത്തം ശിരസാവഹിക്കേണ്ടതും സ്ത്രീകളാണ് എന്ന വസ്തുതയാണ് വ്യതിരിക്തതകള്ക്കു മൂലകാരണമായത്.

ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്കൂടുതല്സൂക്ഷ്മത പുലര്ത്തുന്നത് പൊതുവെ സ്ത്രീകളാണ്. യാഥാര്ത്ഥ്യബോധത്തിലൂന്നിയും പ്രായോഗികവശങ്ങള്കണക്കിലെടുത്തും പ്രേമപാത്രങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും സാമൂഹ്യനിലവാരത്തിനും സാമ്പത്തികസ്ഥിതിക്കുമൊക്കെ കൂടുതല്പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതും അവരാണ്. പങ്കാളി എത്രത്തോളം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന് കൂടുതല്പരിഗണന കൊടുക്കുന്നതും സ്ത്രീകളാണ്. മറ്റൊരാളുടെ ശരീരഭാഷയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാനുള്ള ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവ് അധികമായുള്ളതും അവര്ക്കു തന്നെയാണ്. മറിച്ച് ബാഹ്യരൂപത്തിന് കൂടുതല്പ്രാമുഖ്യം കല്പിക്കുന്നതും ആദ്യദര്ശനത്തിലെ അനുരാഗത്തിന് എളുപ്പത്തില്വശംവദരായിപ്പോകുന്നതും ആദര്ശനിഷ്ഠയുടെയോ പരക്ഷേമകാംക്ഷയുടെയോ പുറത്ത് ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തുചാടുന്നതും ഏറെയും പുരുഷന്മാരാണ്.

അടുത്തു പരിചയമുള്ള രണ്ടുപേര്ക്കിടയില്പ്രണയം എന്ന വികാരം ആദ്യം നാന്ദികുറിക്കുന്നത് മിക്കവാറും പുരുഷന്റെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കും. എന്നാല്‍ “ ബന്ധം ഇനിയും തുടരുന്നതില്അര്ത്ഥമില്ലഎന്ന് ആദ്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും സ്ത്രീകളാണ്. ഉള്ളിലെയിഷ്ടം തുറന്നുകാണിക്കാന്പുരുഷന്മാര്സമ്മാനങ്ങള്‍, ശാരീരികമായ സഹായങ്ങള്തുടങ്ങിയ ചെയ്തികള്തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്പ്രണയത്തിന്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങള്വാക്കുകളിലൂടെയാവാനാണു സ്ത്രീകളുടെ താല്പര്യം.

തങ്ങള്പ്രണയത്തിലല്ലാത്തവരുമായി കിടക്ക പങ്കിടാന്വൈമനസ്യം കുറവുള്ളത് പുരുഷന്മാര്ക്കാണ്. മിക്ക സ്ത്രീകളും പ്രണയത്തെയും ലൈംഗികതയെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിക്കലര്ത്തി മാത്രം സമീപിക്കുമ്പോള്പുരുഷന്മാര്ക്ക് രണ്ടിനെയും രണ്ടായിട്ടു തന്നെ കാണാന്അത്ര വൈഷമ്യമില്ല എന്നര്ത്ഥം. സ്ത്രീകള്പ്രണയത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത് വൈകാരികപ്രതിബദ്ധതയുടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും മാനങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കില്പുരുഷന്മാര്ചാരിത്ര്യം, ലൈംഗികസുഖം തുടങ്ങിയ വശങ്ങള്ക്കാണ് പ്രാഥമ്യം കല്പിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാര്കാമപൂര്ത്തിക്കായി പ്രേമം നടിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത കൂടുതലുള്ളപ്പോള്സ്ത്രീകള്പ്രണയപ്രാപ്തിക്കു വേണ്ടി ലൈംഗികതയെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതയാണു കൂടുതല്‍.

വംശവര്ദ്ധനവില്പുരുഷന്റെ പങ്കാളിത്തം മുഖ്യമായും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്തുണകളിലൂടെയാണ്. ഇവക്ക് ലൈംഗികതയുമായി പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. എന്നാല്സന്താനോല്പാദനത്തിനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രധാന മൂലധനങ്ങളായ ഗര്ഭപാത്രവും സ്തനങ്ങളും ലൈംഗികതയുമായി കൂടിപ്പിണഞ്ഞാണു കിടക്കുന്നത്. ആണ്മനസ്സുകളില്ലൈംഗികതയോട് താരതമ്യേന കൂടുതല്പ്രതിപത്തി ഉടലെടുത്തത് ഇക്കാരണത്താലാവാം.
ചൊട്ടയിലെ അനുഭവങ്ങള്ബന്ധങ്ങള്ക്കു ചുടലയൊരുക്കുമ്പോള്

ഒരാണ്കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവുമടുത്ത സുഹൃത്ത് അവന്റെ അമ്മയായിരിക്കും.” - ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ സൈക്കോ എന്ന സിനിമയിലെ മനോവൈകല്യമുള്ള, കൊലപാതകിയായ നായകകഥാപാത്രം

പങ്കാളി തന്നെ സ്നേഹിക്കാതാവുമോ, ഉപേക്ഷിച്ചു പോയേക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള നിരന്തരസന്ദേഹങ്ങളെആകുലതഎന്നും ആരെങ്കിലും തന്നോടടുക്കാന്ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെവിമുഖതഎന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ആകുലതയോ വിമുഖതയോ സന്നിഹിതമാണോ അല്ലയോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്വ്യക്തിബന്ധങ്ങളോടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും സമീപനങ്ങളെ താഴെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയില്നാലായി തരംതിരിക്കാം. ഇതില്ഏതു ശൈലിയാണ് ഒരാളില്രൂപപ്പെടുക എന്നു നിര്ണയിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് വ്യക്തിക്ക് തന്റെ രക്ഷകര്ത്താക്കളുമായുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തിന്റെ രീതിവിശേഷങ്ങളാണ് എന്ന് ജോണ്ബൌള്ബി എന്ന മനോരോഗവിദഗ്ദ്ധന്മുന്നോട്ടുവെച്ച സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു.

ലവലേശം ആകുലതയോ വിമുഖതയോ കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരുമായി അടുക്കുന്ന ശീലമുള്ളവര്ക്കു മാത്രമാണ് ആരോഗ്യകരമായ ദീര്ഘകാലബന്ധങ്ങള്കൈവരിക്കാനാവുക. കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് തക്കസമയത്ത് അനുയോജ്യമായ രീതിയില്പ്രതികരിക്കുക പതിവാക്കിയവരുടെ മക്കളിലാണ് ശീലം രൂപപ്പെടാറുള്ളത്.

ചില നേരങ്ങളില്മക്കളെ ഉചിതമായ രീതിയില്സ്നേഹിക്കുകയും എന്നാല്മറ്റു ചില വേളകളില്അവരെ അകാരണമായ നിര്വികാരതയോടെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സ്ഥിരതയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മക്കളില്ആകുലത കൂടുതലായി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടര്അരക്ഷിതത്വബോധം, കടുത്ത സ്വയംവിമര്ശനം, പങ്കാളിയാല്തിരസ്കരിക്കപ്പെടുമോയെന്ന നിരന്തരമായ ഉത്ക്കണ്ഠ തുടങ്ങിയവയില്ഉഴറുന്നവരായി വളര്ന്നുവരാം.

കുട്ടികളെ ആപത്തുവേളകളില്പോലും ഗൌനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെറുപ്രായത്തിലേ സ്വയംപര്യാപ്തരാവാന്നിര്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മക്കള്വളര്ന്നു വരുന്നത് ഒരുപാട് വിമുഖതയുമായാവാം. ഇങ്ങിനെയുള്ളവര്ഭാവിയില്മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരവായ്പുകള്ക്കു മുന്നില്മനസ്സിളകാത്തവരും ബന്ധങ്ങള്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കാത്തവരും ആയിമാറാം.

രക്ഷകര്ത്താക്കളുടെ ക്രൂരപീഢനങ്ങള്ക്കു വിധേയരാവുന്ന കുട്ടികളെ മുതിര്ന്നു കഴിയുമ്പോള്ആകുലതയും വിമുഖതയും ഒരുപോലെ പിടികൂടാം. ഇവര്വൈകാരികമായ അടുപ്പങ്ങളെ ഒരേസമയം തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭയക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിത്തീരാം. ഇത്തരക്കാര്അകപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങള്നാടകീയതയും വികാരവിക്ഷുബ്ധതകളും പ്രവചനാതീതമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങളുമൊക്കെ നിറഞ്ഞാടുന്നവയായിരിക്കും.

ഇപ്പറഞ്ഞതില്ഏതു ശൈലിയാണ് താന്സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നത് ബന്ധങ്ങളിലേര്പ്പെടുമ്പോള്തക്കതായ മുന്കരുതലുകള്സ്വീകരിക്കാന്നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കും. മുതിര്ന്നു കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങള്ക്കും ഒരാളുടെ വ്യക്തിബന്ധശൈലിയെ സ്വാധീനിക്കാനാവുമെന്നും തക്കതായ മനശാസ്ത്രചികിത്സകള്വഴി ചെറുപ്പത്തില്രൂപപ്പെട്ട മോശം ശൈലികളെ പൊളിച്ചുപണിയാന്സാധിക്കുമെന്നും സമീപകാല പഠനങ്ങള്സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

 

 

All articles in the ‘info clinic’ category copy paste from face book page 

https://www.facebook.com/infoclinicindia/    (Please like this page)

And 

infoclinicindia.blogspot.com/ 

It is a wonderful health related page  I read ,  their hard work to remove misbelieve in medical science is really need to appreciate. So please like the info clinic page.   

 

(please note if you have any question related to articles in this section, please visit the info clinic page )

 

Thank you.

Useful Links

Medicinal plants of India ; Ayurveda

Encyclopedia of Indian Medicinal Plants/Herbs mainly using in Ayurveda with good quality pictures and information like therapeutic usage of Medicinal Plants, cultivation, morphology, habitat, flower characters, Chemical content, parts used, research works etc.

ayurvedic treatments

ayurvedic treatments